PO-IG 2007-2013

Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,

- Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,

- Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,

- Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,

- Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,

- Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

 

W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w tym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007-2013.

 

Należy podkreślić, że PO IG nie jest kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, 2004-2006 (SPO-WKP). Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli realizować inwestycje o zbliżonym charakterze do tych, które realizowane były w ramach cieszącego się ogromną popularnością Działania 2.3. SPO-WKP „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”, będą mogli uzyskać wsparcie w ramach jednego z 16 RPO, funkcjonującego w ich województwie. Dla przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia na terenie Wielkopolski przeznaczony jest 1 z 16 RPO, który nazywa się Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

Uzupełnieniem działań bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji otoczenia biznesu oraz innowacyjnych instytucji okołobiznesowych (tj. np. parków technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów zaawansowanych technologii).

W ramach PO IG projekty realizować będą przedsiębiorstwa, w tym mikro, małe i średnie, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki administracji centralnej.

Przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem bezpośredniego wsparcia w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 powinni zwrócić szczególną uwagę na:


DOFINANSOWANIE PROWADZENIA PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH I WDROŻEŃ ICH WYNIKÓW.


PRIORYTET 1 „BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII”

Działanie 1.4. „Wsparcie projektów celowych”

 

Celem działania jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac badawczo – rozwojowych (B+R) zrealizowanych na ich potrzeby. Projekty celowe, których podstawą są właśnie prace B+R, służą zaspokojeniu konkretnych potrzeb danego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który otrzyma wsparcie w ramach tego działania będzie mógł sam zdecydować o wykonawcy prac B+R – może przeprowadzić je sam, jeśli dysponuje bazą infrastrukturalną i innymi niezbędnymi zasobami lub może zlecić je jednostce naukowej, sieci naukowej czy konsorcjum naukowo-przemysłowemu lub spółce nie działającej dla zysku powołanej z udziałem tych jednostek.

 

Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” tworzyć będzie integralną całość z działaniem 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w ramach Priorytetu 4. Wsparcie w ramach całego procesu będzie polegało na dofinansowaniu całości działań związanych z realizacją projektu celowego. Projekt celowy składa się z dwóch zasadniczych faz – badawczej obejmującej badania stosowane i prace rozwojowe oraz części wdrożeniowej. W ramach części finansowanej w działaniu 1.4 „Wsparcie projektów celowych” wnioskodawca otrzyma wsparcie na sfinansowanie badawczej części projektu.

 

PRIORYTET 4 „INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA”

Działanie 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

 

Działanie 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” jest II etapem realizowanego w ramach Priorytetu 1 działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”. Część finansowana w ramach działania 4.1 obejmie przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie wyników projektu celowego, sfinansowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

 

Wnioskodawca będzie składał jeden wniosek obejmujący całość projektu. Uzyskanie wsparcia w ramach działania 4.1 uwarunkowane będzie pomyślnym zakończeniem I etapu realizacji projektu celowego finansowanego w ramach działania 1.4. Montaż finansowy w ramach realizacji projektu będzie odbywał się na poziomie Instytucji Wdrażającej.

 

Wniosek składany w ramach działania 1.4 i 4.1 podlegał będzie całościowej ocenie obejmującej zarówno część badawczą, jak i wdrożeniową (integralną częścią projektu celowego jest powstałe w jego wyniku wdrożenie). Wnioskodawca może oczywiście zrezygnować z dofinansowania wdrożenia (skorzystać wyłącznie ze środków pochodzących z działania 1.4, jednak i w tym przypadku ocenie będzie podlegać całość procesu). Ponadto przedsiębiorca będzie zobowiązany do realizacji całości projektu (tj. do wdrożenia części badawczej).

 

Ocenie podlegać będzie zarówno poziom naukowy i innowacyjność proponowanych rozwiązań, jak i możliwość dokonania wdrożenia, zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W przypadku pomyślnego przejścia procedury oceny wnioskodawca otrzymuje decyzję o dofinansowaniu części badawczej (działanie 1.4) i warunkową decyzję o dofinansowaniu części wdrożeniowej (działanie 4.1). Po zakończeniu części badawczej następuje weryfikacja osiągniętych w jej trakcie wyników. Jeżeli część badawcza projektu zakończy się sukcesem, następuje dodatkowa weryfikacja tzn. czy wdrożenie ma sens z ekonomicznego punktu widzenia. Weryfikacja następuje na podstawie złożonego sprawozdania końcowego z realizacji części badawczej, mającego wykazać osiągnięcie oczekiwanych rezultatów oraz na podstawie odpowiednich badań rynku. Jeżeli warunki rynkowe pozwalają nadal na uzyskanie korzyści z wdrożenia, beneficjent otrzymuje dofinansowanie części przygotowawczej do wdrożenia i samego wdrożenia bez konieczności powtórnej pełnej oceny projektu. Należy jednocześnie podkreślić, że po zrealizowaniu części badawczej, a przed weryfikacją wyników projektu beneficjent może rozpocząć wdrażanie tych wyników, na własną odpowiedzialność.

DOFINANSOWANIE BEZPOŚREDNIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

PRIORYTET 4 „INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA”

Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”.

W ramach tego działania przedsiębiorcy będą mogli otrzymać:

wsparcie w zakresie rozwoju działalności badawczo – rozwojowej (B+R) w przedsiębiorstwach, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w centrum badawczo-rozwojowe (CBR) obejmujące zakup usług doradczych oraz zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach.

wsparcie w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji obejmujące:

- zakup usług szkoleniowych w zakresie metod wdrożenia nowych produktów wzorniczych,

-zakup usług doradczych związanych z opracowaniem dokumentacji projektu koncepcyjnego, dokumentacji konstrukcyjnej i techniczno – technologicznej, wzorniczego projektu autorskiego, przygotowaniem projektu ostatecznego (dla MSP i dużych przedsiębiorców),

- niezbędne szkolenia oraz zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wykonania partii testowej i wdrożenia wzoru do produkcji seryjnej.

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny.

Działanie polega na udzielaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) premii technologicznej przedsiębiorcom, którzy otrzymali kredyt technologiczny udzielony w oparciu o zasady rynkowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy BGK a bankami komercyjnymi. Zgodnie z projektem zmian ustawy „o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej” banki komercyjne udzielają przedsiębiorcom kredytu technologicznego z własnych środków na sfinansowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej, uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych lub świadczeniu nowych usług w oparciu o tę technologię. BGK może natomiast umarzyć części kredytu technologicznego poprzez udzielenie premii technologicznej.

Umorzenie to wynosi nie więcej niż 50% wartości udzielonego kredytu technologicznego i jednocześnie nie więcej niż 4 mln PLN. Umorzenie części kredytu technologicznego następuje w ratach nie częściej niż dwa razy w roku, w wysokości odpowiadającej 20% wartości netto sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej, potwierdzonej fakturami sprzedaży i dowodami ich zapłaty.

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata. Nie ma możliwości składania wniosku wyłącznie na projekty szkoleniowe i doradcze oraz projekty wprowadzające zmiany o charakterze organizacyjnym, mogą one natomiast stanowić element projektu inwestycyjnego.

W ramach tego działania wspierane będą projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zastosowania nowych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych, prowadzące do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.

Ponadto w ramach inwestycji dodatkowo wsparte zostaną nowe rozwiązania organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. marketingowe, logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.

 

 

Źródło informacji: Fundusze strukturalne - serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; www.funduszestrukturalne.gov.pl
PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE