Statut

Statut Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem osób prawnych, apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem powiatowych, gminnych samorządów, samorządów gospodarczych i zawodowych o celach niezarobkowych.

 § 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kościan w Województwie Wielkopolskim.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 79 poz. 855 ze zmianami), a także ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1592 ze zmianami), ustawy z 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Powiatu Kościańskiego. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 7

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. Może jednak tworzyć Biuro Stowarzyszenia pod nazwą „Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie” i zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

§ 8

1. W celu zapewnienia środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może w ramach przewidzianych prawem prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Formy prowadzonej działalności gospodarczej określają następujące kody PKD:

1) 58.11.Z - Wydawanie książek

2) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie

3) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

4) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

5) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, wyłączając komputery

6) 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

7) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

8) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

9) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

10) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

11) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

12) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

13) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

14) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

15) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

16) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

17) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

18) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

19) 85.59.A - Nauka języków obcych

20) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

21) 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

2. W celu prowadzenia zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z samorządami i innymi osobami prawnymi.

§ 9

Stowarzyszenie może powoływać komisje i fundusze na zasadach określonych przez Stowarzyszenie.

§ 10

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, oznak i znaków z napisem identyfikacyjnym.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 11

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

2. Rozwój społeczno-gospodarczy,

3. Ograniczanie bezrobocia,

4. Prowadzenie działalności oświatowej,

5. Wspieranie inicjatyw społecznych,   

ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Powiatu Kościańskiego.

§ 12

Cele określone w § 11 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) wspieranie i inicjowanie wszelkich działań służących realizacji celów, o których mowa w § 11,

2) współpraca z administracją samorządową i rządową,

3) współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

4) inicjowanie i wspieranie tworzenia ”Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości”,

5) inicjowanie i wspieranie tworzenia ”Lokalnych Funduszy Poręczeń Kredytowych”,

6) współdziałanie w zakresie wdrażania lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych programów mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy,

7) inicjowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych,

8) inicjowanie i wspieranie tworzenia systemu informacji gospodarczej,

9) wydawanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych,

10) inicjowanie i organizowanie zebrań, odczytów, seminariów, konferencji, konsultacji i szkoleń o tematyce związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia,

11) inicjowanie, propagowanie i wspieranie wszelkich form samoorganizacji społeczności Powiatu Kościańskiego zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia,

12) popularyzacja idei samozatrudnienia i przedsiębiorczości,

13) promocja potencjału społeczno-gospodarczego i turystycznego Powiatu Kościańskiego,

14) promocja Powiatu Kościańskiego jako miejsca lokowania przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym inwestycji zagranicznych,

15) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych,

16) inicjowanie, wspieranie, rozwijanie i współuczestniczenie we wszelkich inicjatywach mających na celu wzmacnianie i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Powiatu Kościańskiego,

17) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do aktywizacji ludności wiejskiej w kierunku znajdowania zatrudnienia w sektorach pozarolniczych,

18) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do wielopłaszczyznowego rozwoju terenów wiejskich,

19) wspieranie, promowanie i uczestnictwo w szeroko pojętej edukacji,

20) inicjowanie i realizacja działań w celu pozyskiwania środków na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być gminy i powiaty oraz samorządy gospodarcze i zawodowe posiadające osobowość prawną.

3. Członkiem wspierającym mogą zostać osoby prawne i osoby fizyczne inne niż określone w ust. 2 poprzez złożenie stosownych oświadczeń woli Zarządowi Stowarzyszenia. Formy i rodzaje wspierania członkowie wspierający ustalają z Zarządem.

4. Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania.

5. Warunkiem uzyskania członkostwa jest podjęcie przez właściwą radę powiatu lub gminy albo organu reprezentującego daną osobę prawną, uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia i przyjęcia postanowień niniejszego statutu. Dla osób fizycznych wystarczającym jest złożenie oświadczenia woli o przystąpieniu i akceptacji statutu.

§ 14

1. Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje na skutek:

1) wystąpienia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały jednostki samorządu terytorialnego, po spełnieniu następujących warunków:

a) złożeniu pisemnej informacji o zamiarze wystąpienia ze Stowarzyszenia co najmniej na trzy miesiące przed podjęciem uchwały,

b) złożeniu deklaracji nie wygaszania wydatków w budżecie jednostki samorządu terytorialnego przewidzianych na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia,

c) uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

2) podjęcia uchwały o wystąpieniu ze Stowarzyszenia przez organ stanowiący danej osoby prawnej,

3) złożenia oświadczenia woli o wystąpieniu ze Stowarzyszenia podanego na piśmie do wiadomości Zarządu przez osobę fizyczną,

4) likwidacji jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządu gospodarczego i zawodowego.

2. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu ze Stowarzyszenia w przypadku nie wywiązania się członka z jego podstawowych obowiązków tj.:

1) niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,

2) działalności członka sprzecznej ze statutem i interesem Stowarzyszenia.

3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członek ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu. Odwołanie należy przedstawić w formie pisemnej, które są rozpoznawane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia,

2) udziału w pracach Stowarzyszenia oraz korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Stowarzyszenie możliwości,

3) używania oznak i znaków Stowarzyszenia, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami Stowarzyszenia,

4) bieżącej informacji o wszelkich decyzjach, uchwałach oraz innych działaniach Stowarzyszenia i jego władz,

5) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1) przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3) regularne opłacanie składek członkowskich i zadeklarowanych świadczeń,

4) stosowanie się do wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA, TRYB POWOŁYWANIA ORAZ ICH KOMPETENCJE

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

2. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać komisje problemowe.

3. Komisja powoływana jest do wypełnienia określonych zadań, wynikających z zakresu działania Stowarzyszenia.

4. Komisja działa w oparciu o regulamin pracy zatwierdzony przez Zarząd.

§ 18

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lata.

2. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie wyboru organów Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie 3 miesięcy od upływu mijającej kadencji.

3. Do czasu dokonania nowych wyborów organy Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje bez prawa uchwalania nowego budżetu.

4. Czynności przygotowawcze związane z wyborami do organów Stowarzyszenia przeprowadza działający Zarząd Stowarzyszenia.

§ 19

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.

2. Zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia mogą uchwalić tryb głosowania tajnego według zasad określonych w ust. 1.

§ 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia posiadają w Walnym Zebraniu Członków po czterech przedstawicieli – w tym z urzędu Przewodniczącego Zarządu danej jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku powiatu) lub wójt, burmistrz (przypadku gmin) oraz osobę wskazaną przez Zarząd powiatu lub wójta, burmistrza oraz dwie osoby delegowane przez jednostkę stanowiącą samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządu gospodarczego i zawodowego, którzy w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków posiadają jednego przedstawiciela.

2a. Kadencja przedstawicieli członków zwyczajnych Stowarzyszenia trwać będzie pięć lat.

3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w głosowaniu każdemu przedstawicielowi członka zwyczajnego przysługuje jeden głos.

4. Członkowie wspierający mają głos doradczy.

5. Osoby fizyczne – członkowie wspierający uczestniczą w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków osobiście.

6. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w terminie 30 dni od dnia wpisania Stowarzyszenia
do Krajowego Rejestru Sądowego. Posiedzenie to jest zwoływane przez Komitet Założycielski Stowarzyszenia, który o terminie i miejscu powiadamia w skuteczny sposób (pisemnie) wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, nie rzadziej niż jeden raz
na dwanaście miesięcy. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

2. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W przypadku, gdy w pierwszym terminie nie ma wymaganej liczby członków  do odbycia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zebranie może odbyć się w drugim terminie bez względu na liczbę uczestników, jeśli zebranie odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu w odstępie pół godziny
od wyznaczonego pierwszego terminu i o ile członkowie o możliwości tej powiadomieni zostali w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków.

3. Dla uchwalenia likwidacji Stowarzyszenia wymagana jest obecność na Walnym Zebraniu Członków co najmniej 2/3 liczby członków Stowarzyszenia. Zapis ust. 2 § 21 o drugim terminie Walnego Zebrania Członków w przypadku podejmowania uchwały o likwidacji Stowarzyszenia nie ma zastosowania.

4. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na pisemny wniosek:

1) Komisji Rewizyjnej,

2) co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

5. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu, po czym następuje wybór prezydium zebrania.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) wybór prezydium oraz uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie programu działania i budżetu Stowarzyszenia,

4) uchwalanie ramowego przeznaczenia środków Stowarzyszenia,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

6) uchwalanie ordynacji wyborczej Stowarzyszenia,

7) uchwalanie regulaminów pracy związanych z działalnością Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

9) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

11) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i innych członków Stowarzyszenia,

12) uchwalanie zmian statutu,

13) podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

14) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

15) podejmowanie wszelkich innych uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,

16) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,

17) podejmuje uchwałę w sprawie zawarcia umowy o pracę z dyrektorem Biura Stowarzyszenia i ustala jego wynagrodzenie.

§ 23

Walne Zebranie Członków, na którym udzielane jest absolutorium Zarządowi, odbywa się nie później niż do końca czerwca następnego roku.

§ 24

1. Zarząd składa się z 3 / trzech / osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd spośród siebie wybiera Prezesa oraz Wiceprezesa i Skarbnika.

3. Zakres czynności członków Zarządu ustala Zarząd.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) rezygnacji z funkcji,

2) odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

5. Utrata mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie z wszystkich czynności i funkcji, które członek Zarządu pełnił z ramienia Stowarzyszenia w charakterze przedstawiciela w instytucjach i organizacjach.

§ 25

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

2) uzgadnianie form i rodzajów wspierania ze strony członków wspierających,

3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu dla realizacji celów statutowych,

4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

5) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa zwyczajnego i wspierającego,

6) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

7) opracowywanie budżetu i sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,

8) zarządzanie majątkiem w ramach określonych przez statut,

9) powoływanie komisji i funduszy do poszczególnych spraw i zagadnień,

10) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

11) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

12) podejmowanie innych działań nie zastrzeżonych dla pozostałych organów Stowarzyszenia.

§ 26

1. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez jego Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego wniosku.

3. Zaproszenia na posiedzenia Zarządu powinny być dostarczone co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z dołączonym porządkiem obrad.

4. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.

5. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i przewodniczący innych komisji, o ile takie zostaną powołane, Dyrektor Biura Stowarzyszenia oraz inne osoby.

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 28

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium z działalności Zarządu.

§ 30

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków dokonuje się wyborów uzupełniających.

ROZDZIAŁ IVa
RADA STOWARZYSZENIA

§ 30a

1. Rada Stowarzyszenia jest organem doradczym Zarządu Stowarzyszenia nie wchodzącym w skład władz stowarzyszenia.

2. Rada składa się z 7 / siedmiu / członków powołanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres 5 lat z tym, że w skład Rady z urzędu wchodzą Starosta Kościański oraz burmistrzowie i wójtowie samorządów terytorialnych wchodzących w skład stowarzyszenia lub osoby przez nich wskazane.

3. Rada ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza.

4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego prowadzącego obrady Rady.

6. Rada odbywa swe posiedzenia według potrzeb nie rzadziej jak raz na kwartał.

7. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący rady.

8. Działalność członków rady jest działalnością społeczną za którą jej członkowie nie otrzymują żadnego wynagrodzenia jak i diet.

§ 30b

Do zadań Rady Stowarzyszenia należy :

1. opiniowanie projektów planów i programów działalności stowarzyszenia.

2. opiniowanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków.

3. dbanie o propagowanie działalności stowarzyszenia na terenie jednostek samorządu terytorialnego i poza nim.

4. dbanie o współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz zadań statutowych stowarzyszenia.

5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

6. uchwalanie projektu działania zarządu Stowarzyszenia.

7. zwołanie za zgodą 2/3 członków Rady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 31

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może posiadać majątek trwały, obrotowy, udziały i akcje w obcych podmiotach.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1) składek członkowskich, dotacji,

2) darowizn, spadków i zapisów,

3) dochodów z własnej działalności,

4) dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej.

§ 32

1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w sprawach majątkowych ponadto konieczna jest kontrasygnata Skarbnika Stowarzyszenia.

3. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia do składania oświadczeń woli jednoosobowo w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Biura Stowarzyszenia w zakresie ustalonym uchwałą Zarządu. Do skuteczności dokumentu stanowiącego zobowiązanie finansowe potrzebna jest ponadto kontrasygnata Skarbnika Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

 § 33 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną.

3. Komisja Likwidacyjna przeprowadza likwidację Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Walne Zebranie Członków.

4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

5. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostałego po zakończeniu likwidacji majątku Stowarzyszenia na określone cele społeczne.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 79 poz. 855 ze zmianami).

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 34

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Statut może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE