WRPO 2007-2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zgodnie z przyjętym uszczegółowieniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w formie dotacji m.in. w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw.

Najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców jest w ramach tego priorytetu Działanie 1.1. „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz Działanie 1.2. "Wsparcie rozwoju MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)".


Działanie 1.1. „Rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Celem Działania 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego województwa wielkopolskiego poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw, w szczególności w zakresie modernizacji parku maszynowego i wdrożenia nowoczesnych technologii oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Do przykładowych rodzajów projektów, o dofinansowanie których mogą ubiegać się przedsiębiorcy, należą:

- wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa,

- zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem,

- dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP,

- dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług,

- zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/ usługowego),

- budowa lub modernizacja instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu ilości substancji szkodliwych dla środowiska.


Działanie 1.2. "Wsparcie rozwoju MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)".

Celem Działania 1.2. "Wsparcie rozwoju MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)" jest poprawa zdolności inwestycyjnej sektora mikro, małych i średnich firm. Przedsiębiorstwa te mają szczególne znaczenie dla gospodarki regionu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki. Szczególnie preferowane będą inicjatywy w zakresie poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozszerzania działalności gospodarczej, szczególnie na terenach o niskim poziomie przedsiębiorczości.

Do przykładowych rodzajów projektów, o dofinansowanie których mogą ubiegać się przedsiębiorcy, należą:

- budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego),

- dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej),

- zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,

- wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej,

- dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP,

- zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT).


Warto podkreślić, iż w ramach WRPO współfinansowane będą projekty charakteryzujące się innowacyjnością na poziomie regionu (określana jako innowacyjność niska).

Instytucją odpowiedzialną za przekazywanie przedsiębiorcom dotacji na refundacje kosztów przedsięwzięć realizowanych na terenie Wielkopolski i współfinansowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013 jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego poświęconego funduszom europejskim przyznanym Wielkopolsce na lata 2007-2013. Znajduje się ona pod adresem: www.wrpo.wielkopolskie.pl 

PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE